Portfolio
MARCH Architecture School
BA 2 (HONS) IN ARCHITECTURE AND URBANISM
SHEVERDA DASHA

Тут представлены мои работы, сделанные за 2019 | 2020 год


Rhino | Photoshop

Sketchup | Photoshop
Sketchup | Photoshop

Rhino | Illustrator

Rhino | Photoshop
Rhino | Photoshop
| Rhino |
Rhino | Photoshop

archicad | rhino | photoshop
плоский лифт
с мишей сапожниковым

Zbrush | Keyshot


Rhino | Grasshopper | Keyshot